大悲咒在线网

佛说阿弥陀经疏钞注音

佛说阿弥陀经疏钞注音

líng míng dòng chè , zhàn jì cháng héng 。 fēi zhuó fēi qīng , wú bèi wú xiàng 。

灵明洞彻,湛寂常恒。非浊非清,无背无向。

dà zāi zhēn tǐ ! bù kě dé ér sī yì zhě , qí wéi zì xìng yú ?

大哉真体!不可得而思议者,其唯自性欤?

chéng zhuó ér qīng , fǎn bèi ér xiàng 。 yuè sān zhī yú yī niàn ,

澄浊而清,返背而向。越三祗于一念,

qí zhū shèng yú piàn yán 。 zhì zāi miào yòng !

齐诸圣于片言。至哉妙用!

yì bù kě dé ér sī yì zhě , qí wéi fó shuō ā mí tuó jīng yú ?

亦不可得而思议者,其唯佛说阿弥陀经欤?

gù wǒ shì zūn , zhà shuō sān chéng , zhōng guī yī shí 。

故我世尊,乍说三乘,终归一实。

děng bān zhēn cì , gèng xī shū ēn 。 zhǐ sì shí bā zhī yuàn mén ,

等颁珍赐,更锡殊恩。指四十八之愿门,

kāi yī shí liù zhī guān fǎ , yuàn yuàn guī hū pǔ dù ,

开一十六之观法,愿愿归乎普度,

guān guān zōng hū miào xīn 。 yòu yǐ yuàn mén guǎng dà , guì zài zhī xiān ;

观观宗乎妙心。又以愿门广大,贵在知先;

guān fǎ shēn xuán , yóu yīng shǒu yuē 。 zhī xiān zé wù shēng bǐ guó ,

观法深玄,尤应守约。知先则务生彼国,

shǒu yuē zé wéi shì chí míng 。 jǔ qí míng xī ,

守约则唯事持名。举其名兮,

jiān zhòng dé ér jù bèi ; zhuān hū chí yě , tǒng bǎi xíng yǐ wú yí 。

兼众德而俱备;专乎持也,统百行以无遗。

cóng zī ér wàn lǜ xián xiū , jiū jí hū yī xīn bù luàn 。

从兹而万虑咸休,究极乎一心不乱。

nǎi zhì fēi lí kuǐ bù , bǎo chí yǒng sì sè zhī huá ;

乃至非离跬步,宝池涌四色之华;

bù chū hù tíng , jīn dì rào qī zhòng zhī shù 。

不出户庭,金地绕七重之树。

chù chù mí tuó shuō fǎ , shí shí lián ruǐ huà shēng 。

处处弥陀说法,时时莲蕊化生。

zhēn qín yǔ shù niǎo xié yīn , qióng yuàn gòng máo táng bìng cǎi 。

珍禽与庶鸟偕音,琼院共茆堂并彩。

gài yóu niàn kōng zhēn niàn , shēng rù wú shēng 。

盖由念空真念,生入无生。

niàn fó jí shì niàn xīn , shēng bǐ bù lí shēng cǐ 。

念佛即是念心,生彼不离生此。

xīn fó zhòng shēng yī tǐ , zhōng liú liǎng àn bù jū 。

心佛众生一体,中流两岸不居。

gù wèi zì xìng mí tuó , wéi xīn jìng tǔ 。

故谓自性弥陀,唯心净土。

cǐ zé lǐ zhī yī xīn , quán guī shàng zhì 。

此则理之一心,全归上智。

yì fù tōng hū shì xiàng , qǔ wéi dùn gēn 。

亦复通乎事相,曲为钝根。

nài hé shǒu yú zhī bèi , zhù shì ér lǐ wú wén ;

奈何守愚之辈,著事而理无闻;

xiǎo huì zhī liú , zhí lǐ ér shì suì fèi 。

小慧之流,执理而事遂废。

zhù shì ér mí lǐ , lèi méng tóng dú gǔ shèng zhī shū ;

著事而迷理,类蒙童读古圣之书;

zhí lǐ ér yí shì , bǐ pín shì huò háo jiā zhī quàn 。

执理而遗事,比贫士获豪家之券。

rán zhù shì ér niàn néng xiāng jì , bù xū rù pǐn zhī gōng ;

然著事而念能相继,不虚入品之功;

zhí lǐ ér xīn shí wèi míng , fǎn shòu luò kōng zhī huò 。

执理而心实未明,反受落空之祸。

suì shǐ chuí shǒu tú qín , yǐ mén kōng wàng 。

遂使垂手徒勤,倚门空望。

shàng gū fó huà , xià fù jǐ líng 。

上辜佛化,下负己灵。

jīn shēng yǐ jí duō shēng , yī wù ér chéng bǎi wù 。

今生以及多生,一误而成百误。

gān xīn kǔ qù , shù shǒu sǐ mén , wú jiù wú guī , kě bēi kě tòng 。

甘心苦趣,束手死门,无救无归,可悲可痛。

hóng , mò fǎ xià fán , qióng zōu wǎn xué ,

宏,末法下凡,穷陬晚学,

wǎng tōng xuán lǐ , sù bǐ kōng tán 。

罔通玄理,素鄙空谈。

huà bǐng hé yì jī cháng , yàn shí nán wū jiǎ mù 。

画饼何益肌肠,燕石难诬贾目。

zhī chéng xiān jiào , dǔ fèng sī jīng , wàng lè guó wéi jiā xiāng ,

祗承先教,笃奉斯经,望乐国为家乡,

yǎng cí zūn rú hù shì 。 réng yǐ xīn huái jiān lì , dào guì hóng tōng 。

仰慈尊如怙恃。仍以心怀兼利,道贵弘通。

kǎi gǔ shū xiǎn jiàn qí quán , wéi shù jiě jǐn xíng yú shì 。

慨古疏鲜见其全,惟数解仅行于世。

cí suī qiè ér tài jiǎn , lǐ wēi lù ér bù zhāng 。

辞虽切而太简,理微露而不彰。

bù jí lùn qí hóng gōng , chóu fā qǐ hū zhēn xìn 。

不极论其宏功,俦发起乎真信。

dùn wàng fū jiàn , jì jié xīn sī 。

顿忘肤见,既竭心思。

zǒng shōu bù lèi wǔ jīng , zhí jù wén shū yī xíng 。

总收部类五经,直据文殊一行。

ér fù huì guī xuán zhǐ , zé fēn rù zá huá , guàn chuān zhū mén ,

而复会归玄旨,则分入杂华,贯穿诸门,

zé bó zōng qún diǎn , wú yī bù xiāo guī zì jǐ ,

则博综群典,无一不消归自己,

yǒu yuàn jiē tóng xiàng pú tí 。 zhǎn cǐ jīng chéng , qǐ qiú jiā bèi 。

有愿皆同向菩提。展此精诚,乞求加被。

guī mìng suō pó shuō fǎ zhǔ , xī fāng jiē yǐn dà cí zūn ,

归命娑婆说法主,西方接引大慈尊,

bù kě sī yì fó hù jīng , shè lì wén shū zhū shèng zhě 。

不可思议佛护经,舍利文殊诸圣者。

èr tǔ liù fāng biàn chén chà , guò qù xiàn zài jí dāng lái 。

二土六方遍尘刹,过去现在及当来。

wú jìn sān bǎo xián zhèng zhī , wéi yuàn cí bēi shè shòu wǒ 。

无尽三宝咸证知,惟愿慈悲摄受我。

wǒ jīn wàng yǐ huì tǔ jiàn , lí cè rú lái qīng jìng xīn 。

我今妄以秽土见,蠡测如来清净心。

yǎng chéng sān bǎo dà wēi shén , jiā bèi fán yú chéng shèng zhì 。

仰承三宝大威神,加被凡愚成圣智。

shǐ wǒ yán yán fú fó yì , liú tōng xiá ěr yì hán líng 。

使我言言符佛意,流通遐迩益含灵。

jiàn wén suí xǐ xī wǎng shēng , tóng zhèng jì guāng wú shàng guǒ 。

见闻随喜悉往生,同证寂光无上果。

jiāng shì cǐ jīng , zǒng qǐ shí mén :

将释此经,总启十门:

yī 、 jiào qǐ suǒ yīn ; èr 、 cáng jiào děng shè ; sān 、 yì lǐ shēn guǎng ;

一、教起所因;二、藏教等摄;三、义理深广;

sì 、 suǒ bèi jiē pǐn ; wǔ 、 néng quán tǐ xìng ; liù 、 zōng qù zhǐ guī ;

四、所被阶品;五、能诠体性;六、宗趣旨归;

qī 、 bù lèi chā bié ; bā 、 yì shì sòng chí ; jiǔ 、 zǒng shì mìng tí ; shí 、 bié jiě wén yì 。

七、部类差别;八、译释诵持;九、总释命题;十、别解文义。

xiān míng zǒng zhě , wèi rú lái wéi wéi yī dà shì yīn yuán ,

先明总者,谓如来唯为一大事因缘,

chū xiàn yú shì , zé yī dài shí jiào , zǒng qí dà yì ,

出现于世,则一代时教,总其大意,

wéi yù zhòng shēng kāi 、 shì 、 wù 、 rù fó zhī zhī jiàn 。

唯欲众生开、示、悟、入佛之知见。

jīn cǐ jīng zhě , zhí zhǐ zhòng shēng , yǐ niàn fó xīn , rù fó zhī jiàn gù 。

今此经者,直指众生,以念佛心,入佛知见故。

bié zé zhuān jiù cǐ jīng , fù yǒu shí yì :

别则专就此经,复有十义:

yī 、 dà bēi mǐn niàn mò fǎ , wèi zuò jīn liáng gù ; èr 、 tè yú wú liàng fǎ mén ,

一、大悲悯念末法,为作津梁故;二、特于无量法门,

chū shèng fāng biàn gù ; sān 、 jī yáng shēng sǐ fán fū , lìng qǐ xīn yàn gù ;

出胜方便故;三、激扬生死凡夫,令起欣厌故;

sì 、 huà dǎo èr chéng zhí kōng , bù xiū jìng tǔ gù ;

四、化导二乘执空,不修净土故;

wǔ 、 miǎn jìn chū xīn pú sà , qīn jìn rú lái gù ;

五、勉进初心菩萨,亲近如来故;

liù 、 jìn shè lì dùn zhū gēn , xī jiē dù tuō gù ;

六、尽摄利钝诸根,悉皆度脱故;

qī 、 hù chí duō zhàng xíng rén , bù zāo duò luò gù ;

七、护持多障行人,不遭堕落故;

bā 、 de zhǐ jí yǒu niàn xīn , dé rù wú niàn gù ;

八、的指即有念心,得入无念故;

jiǔ 、 qiǎo shì yīn yú wǎng shēng , shí wù wú shēng gù ;

九、巧示因于往生,实悟无生故;

shí 、 fù míng jìng lù xiū xíng , jìng zhōng zhī jìng gù 。

十、复明径路修行,径中之径故。

chū 、 dà bēi mǐn , niàn mò fǎ wéi zuò jīn liáng zhě :

初、大悲悯,念末法为作津梁者:

fó chéng dào shí , yǐ dāng zhuó shì 。 kuàng jīn mò fǎ , zhèng rù dòu zhēng 。

佛成道时,已当浊世。况今末法,正入斗争。

zhuǎn zhǎn líng yí , hòu zhī yòu hòu 。 jiē lài cǐ jīng shén lì ,

转展陵夷,后之又后。皆赖此经神力,

jiù bá yú shēng 。 qǐ fēi zhì jí bēi xīn , yù chuí jì dù 。

救拔余生。岂非至极悲心,预垂济度。

èr 、 tè yú wú liàng fǎ mén , chū shèng fāng biàn zhě :

二、特于无量法门,出胜方便者:

rù dào duō mén , běn wú jiǎn zé , xiǎn yí qū zhí , nán yì yōu fēn 。

入道多门,本无拣择,险夷曲直,难易攸分。

zé wú liàng mén zhōng , niàn fó yī mén , zuì wèi fāng biàn 。

则无量门中,念佛一门,最为方便。

lüè chén yǒu sì : yī 、 bù zhí fó shì , dé cháng jiàn fó fāng biàn ;

略陈有四:一、不值佛世,得常见佛方便;

èr 、 bù duàn huò yè , dé chū lún huí fāng biàn ;

二、不断惑业,得出轮回方便;

sān 、 bù xiū yú xíng , dé bō luó mì fāng biàn ;

三、不修余行,得波罗密方便;

sì 、 bù jīng duō jié , dé jí jiě tuō fāng biàn 。

四、不经多劫,得疾解脱方便。

sān 、 jī yáng shēng sǐ fán fū , lìng qǐ yàn xīn zhě :

三、激扬生死凡夫,令起厌欣者:

yǐ zhū zhòng shēng chén mí zì xìng , gān shòu lún huí 。

以诸众生沉迷自性,甘受轮回。

kuàng jié zhì jīn , céng wú shěng lì , gù shì kǔ lè liǎng tǔ ,

旷劫至今,曾无省励,故示苦乐两土,

yuán kāi zhé shè liǎng mén 。 jī zhī yáng zhī , bǐ xīn bǐ yàn ,

爰开折摄两门。激之扬之,俾欣俾厌,

shèng xīn jì fā , jìng yè shǐ chéng 。

胜心既发,净业始成。

sì 、 huà dǎo èr chéng zhí kōng , bù xiū jìng tǔ zhě :

四、化导二乘执空,不修净土者:

liáng yǐ zhà dé wǒ kōng , jí shēng dān zhì 。 wén shuō jìng tǔ fó guó ,

良以乍得我空,即生耽滞。闻说净土佛国,

jiào huà zhòng shēng , xīn bù xǐ lè 。

教化众生,心不喜乐。

gù lìng huí xiǎo xiàng dà , fā yì wǎng shēng 。

故令回小向大,发意往生。

wǔ 、 miǎn jìn chū xīn pú sà , qīn jìn rú lái zhě :

五、勉进初心菩萨,亲近如来者:

chū fā xīn pú sà , dà xīn suī jiàn , shèng rěn wèi chéng 。

初发心菩萨,大心虽建,胜忍未成。

suǒ wèi ruò yǔ zhǐ kě chán zhī , yīng ér yóu yīng bàng mǔ 。

所谓弱羽止可缠枝,婴儿犹应傍母。

rù zhèng dìng jù , qīn bǐ shì zūn , fāng de rěn zhèng wú shēng ,

入正定聚,亲彼世尊,方得忍证无生,

zhōng chéng fó guǒ 。 chéng dà yuàn fá , kǔ hǎi dù shēng , rú 《 zhì lùn 》 zhōng shuō :

终成佛果。乘大愿筏,苦海度生,如《智论》中说:

“ qiě fū liù xīn duò luò , chén jié shēng wén 。

“且夫六心堕落,尘劫声闻。

yú zǐ ān luó , zú wéi míng jìng 。”

鱼子庵罗,足为明镜。”

gù zhī niàn fó , pú sà zhī fù , shēng yù fǎ shēn ,

故知念佛,菩萨之父,生育法身,

nǎi zhì shí dì shǐ zhōng , bù lí niàn fó 。

乃至十地始终,不离念佛。

hé de chū xīn zì zú , bù yuàn wǎng shēng ?

何得初心自足,不愿往生?

liù 、 jìn shè lì dùn zhū gēn , xī jiē dù tuō zhě :

六、尽摄利钝诸根,悉皆度脱者:

zhū yú fǎ mén , gāo zhī zé xià jī jué fēn ,

诸余法门,高之则下机绝分,

bēi zhī zé bù bèi shàng gēn 。 shì yǐ huá cáng rú máng ,

卑之则不被上根。是以华藏如盲,

yíngguāng zēng jié 。 wéi cǐ yī fǎ , shàng xià jiān shōu 。

萤光增结。唯此一法,上下兼收。

kě wèi wàn bìng yù yú ā gā , qiān qì chéng yú jù yě ,

可谓万病愈于阿伽,千器成于巨冶,

qǐ bù cí mén guǎng dà , pǔ dù wú yí 。

岂不慈门广大,普度无遗。

qī 、 hù chí duō zhàng xíng rén , bù zāo duò luò zhě :

七、护持多障行人,不遭堕落者:

mò shì xiū xíng , duō zhū zhàng nán , yī kuī zhèng jiàn ,

末世修行,多诸障难,一亏正见,

jí xiàn qún xié 。 bǐ fó yuàn lì wēi shén jiā bèi xíng rén ,

即陷群邪。彼佛愿力威神加被行人,

dà guāng míng zhōng , bù zāo mó shì , néng wéi hù niàn ,

大光明中,不遭魔事,能为护念,

zhí zhì dào chǎng 。 gù zhī zé tú pì guài ,

直至道场。故知泽图辟怪,

bǎo jìng dùn yāo , zhèng niàn fēn míng , wú néng ráo zhě 。

宝镜遁妖,正念分明,无能娆者。

bā 、 de zhǐ jí yǒu niàn xīn , dé rù wú niàn zhě :

八、的指即有念心,得入无念者:

xīn běn wú niàn , niàn qǐ jí guāi 。 ér zhòng shēng wú shǐ yǐ lái ,

心本无念,念起即乖。而众生无始以来,

wàng xiǎng guàn xí , wèi yì zú qiǎn 。 jīn jiào niàn fó ,

妄想惯习,未易卒遣。今教念佛,

shì nǎi yǐ dú gōng dú , yòng bīng zhǐ bīng 。

是乃以毒攻毒,用兵止兵。

bìng yù kòu píng , zé shè bìng tǐ ,

病愈寇平,则舍病体,

gèng wú zì shēn , jí kòu dào yuán wǒ chì zǐ 。

更无自身,即寇盗原我赤子。

jiǔ 、 qiǎo shì yīn yú wǎng shēng , shí wù wú shēng zhě :

九、巧示因于往生,实悟无生者:

qī dì jǐn míng xiàn xiàng , bā dì nǎi de wú shēng 。

七地仅名现相,八地乃得无生。

ér jí yù miè shēng yǐ qiú wú shēng , mí qiú mí yuǎn 。

而亟欲灭生以求无生,弥求弥远。

jīn yǐ qiú shēng jìng tǔ , nǎi wù wú shēng 。

今以求生净土,乃悟无生。

rù yǒu dé kòng , jí fán chéng shèng ,

入有得空,即凡成圣,

kě wèi tōng xuán mì jué , huàn gǔ shén dān 。

可谓通玄秘诀,换骨神丹。

shí 、 fù míng jìng lù xiū xíng , jìng zhōng zhī jìng zhě :

十、复明径路修行,径中之径者:

cǐ yǒu èr yì : yī zhě , yú mén xué dào , wàn lǐ tiáo yáo ,

此有二义:一者,余门学道,万里迢遥,

niàn fó wǎng shēng , gǔ chēng jìng lù 。 ér niàn fó yī fǎ ,

念佛往生,古称径路。而念佛一法,

fù yǒu duō mén 。 jīn cǐ chí míng , shì wéi jìng lù zhī zhōng ,

复有多门。今此持名,是为径路之中,

jìng ér yòu jìng 。 hè chōng péng jǔ , jì zhòu lóng fēi ,

径而又径。鹤冲鹏举,骥骤龙飞,

bù jí bù xíng , ér sù ér zhì , jìng zhōng jìng yǐ 。

不疾不行,而速而至,径中径矣。

èr zhě ,《 wú liàng shòu jīng 》 guǎng chén yī zhèng , bèi zài xiū chí 。

二者,《无量寿经》广陈依正,备载修持。

jīn cǐ jīng zhě , chóng jiǎn qù fán , jǔ yuē gāi bó , gèng wú tā shuō 。

今此经者,崇简去繁,举约该博,更无他说。

dān zhǐ chí míng , dàn dé yī xīn , biàn shēng bǐ guó 。

单指持名,但得一心,便生彼国。

kě wèi yù jiǎn yù yuē , yù miào yù xuán , jìng zhōng jìng yǐ 。

可谓愈简愈约,愈妙愈玄,径中径矣。

rú shàng bié zhōng shí yì , fù yǐ qián jiǔ wéi tōng ,

如上别中十义,复以前九为通,

hòu yī wéi bié , jiān qián zǒng yì , wèi cǐ jīng jiào qǐ zhī suǒ yīn gù 。

后一为别,兼前总义,为此经教起之所因故。

yǐ zhī fó shuō cǐ jīng , yǒu rú shì yīn 。

已知佛说此经,有如是因。

wèi zhī cǐ jīng cáng jiào fēn zhōng , gè hé shè shǔ 。

未知此经藏教分中,各何摄属。

yán cáng yǒu èr : yī 、 sān zàng ; èr 、 èr cáng 。 qiě chū sān zàng zhě ,

言藏有二:一、三藏;二、二藏。且初三藏者,

yī 、 xiū duō luó cáng , èr 、 pí nài yē cáng ,

一、修多罗藏,二、毗柰耶藏,

sān 、 ā pí dá mó cáng 。 jīn cǐ jīng zhě , shì xiū duō luó shè 。

三、阿毗达磨藏。今此经者,是修多罗摄。

zhū jīng yì yǒu hù xiāng shè zhě , jīn fēi bǐ gù 。

诸经亦有互相摄者,今非彼故。

èrcáng zhě , yī 、 pú sà cáng ; èr 、 shēng wén cáng 。

二藏者,一、菩萨藏;二、声闻藏。

jīn cǐ jīng zhě , pú sà cáng shè 。 yì yǒu hù shè , jīn fēi bǐ gù 。

今此经者,菩萨藏摄。亦有互摄,今非彼故。

jiào zhě , yī xián shǒu pàn jiào fēn wǔ :

教者,依贤首判教分五:

wèi xiǎo 、 shǐ 、 zhōng 、 dùn 、 yuán 。 jīn cǐ jīng zhě , dùn jiào suǒ shè ,

谓小、始、终、顿、圆。今此经者,顿教所摄,

yì fù jiān tōng qián hòu èr jiào 。 fēn zhě , shí èr fēn jiào ,

亦复兼通前后二教。分者,十二分教,

rú xiū duō luó zhī yè děng 。 jīn cǐ jīng zhě ,

如修多罗祗夜等。今此经者,

xiū duō luó 、 yōu tuó nà , èr fēn shè gù 。

修多罗、优陀那,二分摄故。

yǐ zhī cǐ jīng shè yú dùn jiào , shǎo fēn shǔ yuán 。

已知此经摄于顿教,少分属圆。

wèi zhī suǒ jù yì lǐ , dāng fù yún hé ? xiān míng cǐ jīng shè yú dùn zhě ,

未知所具义理,当复云何?先明此经摄于顿者,

gài wèi chí míng jí shēng , jí chāo sù zhèng , wú yū qū gù ,

盖谓持名即生,疾超速证,无迂曲故,

zhèng shǔ yú dùn 。 huò nán : dùn jiào yī niàn bù shēng ,

正属于顿。或难:顿教一念不生,

jí míng wéi fó 。 wǔ fǎ sān zì xìng jiē kōng , bā shí èr wú wǒ jù qiǎn 。

即名为佛。五法三自性皆空,八识二无我俱遣。

jīn chí míng niàn fó , shì wéi yǒu niàn , yún hé míng dùn ?

今持名念佛,是为有念,云何名顿?

dá : yǐ yī xīn bù luàn , zhèng wèi wú niàn 。

答:以一心不乱,正谓无念。

ruò yǒu niàn zhě , bù míng yī xīn 。 dàn dé yī xīn , hé fǎ bù jì !

若有念者,不名一心。但得一心,何法不寂!

fēn shǔ yuán jiào zhě , yuán zhī wéi yì , wèi sì fǎ jiè zhōng ,

分属圆教者,圆之为义,谓四法界中,

qián sān tōng yú zhū jiào , hòu yī dú shàn hū yuán 。

前三通于诸教,后一独擅乎圆。

jīn cǐ jīng zhě , yuán quán shè cǐ 。

今此经者,圆全摄此。

cǐ fēn shè yuán , dé yuán shǎo fēn , fēn shǔ yuán gù 。

此分摄圆,得圆少分,分属圆故。

xiān míng tōng 《 guān jīng 》 zhě , yǒu yán shí liù guān mén ,

先明通《观经》者,有言十六观门,

míng wéi dìng shàn , zhí chí míng hào , míng wéi sàn shàn , jīn wéi tōng zhī 。

名为定善,执持名号,名为散善,今为通之。

yú zhōng yǒu èr : yī zǒng ; èr bié 。 xiān míng zǒng zhě , bǐ jīng miào guān , zōng hū yī xīn 。

于中有二:一总;二别。先明总者,彼经妙观,宗乎一心。

cǐ jīng yī xīn , zhèng fú bǐ yì 。

此经一心,正符彼意。

yī xīn zuò guān , yī xīn chēng míng , hé de tóng guī yī xīn ?

一心作观,一心称名,何得同归一心?

yáng bǐ yì cǐ , xiáng rú 《 jìng jué shū 》 zhōng shuō 。

扬彼抑此,详如《净觉疏》中说。

cì míng bié zhě , huò wèi cǐ jīng dàn wén fó míng ,

次明别者,或谓此经但闻佛名,

huò wèi cǐ jīng fó shì liè yīng , huò wèi cǐ jīng huá jú chē lún ,

或谓此经佛是劣应,或谓此经华局车轮,

huò wèi cǐ jīng wǔ nì bù shēng , huò wèi cǐ jīng zhǐ shǔ xià pǐn ,

或谓此经五逆不生,或谓此经止属下品,

bù zhī èr jīng shí yī yì gù , bù zhī cǐ jīng yóu dú yào gù 。

不知二经实一义故,不知此经尤独要故。

fù míng tōng zhū jīng zhě , yǔ zhū dà chéng jīng yì yì xiāng tōng ,

复明通诸经者,与诸大乘经意义相通,

rú 《 jìng míng 》《 fǎ huá 》 děng , páng tōng rú shì 。 nǎi zhī cǐ jīng ,

如《净名》《法华》等,旁通如是。乃知此经,

yì lǐ suǒ gāi , shēn suì guǎng yuǎn , bù yīng shì tóng qiǎn jìn , zì qǔ qiān yóu 。

义理所该,深邃广远,不应视同浅近,自取愆尤。

yǐ zhī cǐ jīng , wén lüè yì fēng , yán jìn zhǐ yuǎn 。

已知此经,文略义丰,言近旨远。

wèi wěi bèi hé gēn qì , yǒu hé jiē děng , xiān míng liào jiǎn 。

未委被何根器,有何阶等,先明料简。

qián sān fēi qì , wèi wú xìn zhě 、 wú yuàn zhě 、 wú xíng zhě , fǎn shì jiē qì 。

前三非器,谓无信者、无愿者、无行者,反是皆器。

yú shì qì zhōng , bèi zhī pǐn zhī , chéng sān chéng jiǔ , jiǔ zhī yòu jiǔ , sān zhī yòu sān 。

于是器中,辈之品之,成三成九,九之又九,三之又三。

yòu xì fēn zhī , fù yīng wú liàng , rú èr bù zhōng shuō 。

又细分之,复应无量,如二部中说。

zǒng shōu zhě , dàn chí fó míng , bì shēng bǐ guó 。

总收者,但持佛名,必生彼国。

zé huò gāo huò xià , huò shèng huò fán , nǎi zhì huò xìn huò yí ,

则或高或下,或圣或凡,乃至或信或疑,

huò zàn huò huǐ , zhī yǒu bǐ fó , biàn chéng shàn gēn 。

或赞或毁,知有彼佛,便成善根。

duō jié duō shēng , jù méng jiě tuō 。

多劫多生,俱蒙解脱。

yǐ zhī cǐ jīng bèi jī pǔ biàn , wèi zhī néng quán ,

已知此经被机普遍,未知能诠,

hé wéi tǐ xìng ? yī gǔ zhǎn zhuǎn shí mén tuī běn , yuē zhī chéng sì ,

何为体性?依古展转十门推本,约之成四,

xiān míng suí xiàng 。 yú zhōng fù èr :

先明随相。于中复二:

yī 、 wèi shēng míng jù wén ; èr 、 wèi suǒ quán yì 。 yǐ wén yǔ yì , jiē shǔ xiàng gù 。

一、谓声名句文;二、谓所诠义。以文与义,皆属相故。

yòu ruò jù fǎ suǒ xiǎn yì , zé wú fēi fó shì 。

又若据法所显义,则无非佛事。

rú xiāng fàn guāng míng děng , dāng zhī fǎ fǎ jiē wéi jiào tǐ 。

如香饭光明等,当知法法皆为教体。

wéi shí zhě , cǐ wén cǐ yì , jiē shí suǒ biàn ,

唯识者,此文此义,皆识所变,

ér yǒu běn yǐng sì jù 。 guī xìng zhě , qián yǐ suǒ biàn zhī wàn jìng ,

而有本影四句。归性者,前以所变之万境,

shè guī néng biàn zhī bā shí 。 jīn yǐ suǒ xiàn zhī bā shí ,

摄归能变之八识。今以所现之八识,

fù shè guī néng xiàn zhī yī xīn , zé xìng wéi jiào tǐ 。 wú ài zhě ,

复摄归能现之一心,则性为教体。无碍者,

xīn jìng lǐ shì , běn zì jiāo chè 。 jìng jí shì zhě ,

心境理事,本自交彻。境及事者,

shì míng suí xiàng , xīn zhě wéi shí , lǐ zhě guī xìng , jù jiāo chè gù 。

是名随相,心者唯识,理者归性,俱交彻故。

yǐ zhī cǐ jīng néng quán zhī tǐ , rú shì gāi luó ,

已知此经能诠之体,如是该罗,

wèi shěn suǒ zōng , dāng zài hé zhě ?

未审所宗,当在何者?

fū yǔ zhī suǒ shàng yuē zōng , zōng zhī suǒ guī yuē qù ,

夫语之所尚曰宗,宗之所归曰趣,

ér yǒu tōng bié 。 tōng lùn fó jiào yīn yuán wéi zōng ,

而有通别。通论佛教因缘为宗,

bié zé yī gǔ shí mén , zì wǒ fǎ jù yǒu ,

别则依古十门,自我法俱有,

zhì yuán róng jù dé 。 hòu hòu qián qián , cì dì shēn qiǎn ,

至圆融具德。后后前前,次第深浅,

shì gù zhū jīng , gè yǒu zōng qù 。 jīn míng cǐ jīng ,

是故诸经,各有宗趣。今明此经,

gǔ yǒu duō jiě 。 yǒu wèi xìn yuàn wéi zōng ,

古有多解。有谓信愿为宗,

yǒu wèi chāo guò sān jiè èr zhǒng qīng jìng wéi zōng ,

有谓超过三界二种清净为宗,

lìng zhū zhòng shēng de bù tuì zhuǎn wéi qù 。

令诸众生得不退转为趣。

cǐ jīng zōng hū fǎ xìng , yú fǎ xìng zhōng , fù fēn zǒng bié 。

此经宗乎法性,于法性中,复分总别。

zǒng ér hé zhī , wèi shì yī zhèng qīng jìng , xìn yuàn wǎng shēng ,

总而合之,谓是依正清净,信愿往生,

yǐ wéi zōng qù 。 yòu bié míng zhī , zé chéng wǔ duì :

以为宗趣。又别明之,则成五对:

yī 、 jiào yì ; èr 、 shì lǐ ; sān 、 jìng xíng ;

一、教义;二、事理;三、境行;

sì 、 xíng jì ; wǔ 、 jì yòng , yǐ wéi zōng qù 。

四、行寂;五、寂用,以为宗趣。

yǐ zhī cǐ jīng , zōng qù chōng shēn , wèi shěn dāng bù děng lèi ,

已知此经,宗趣冲深,未审当部等类,

wèi yǒu jǐ zhǒng 。 chū xiān míng bù zhě , bù yǒu èr zhǒng : yī wèi dà běn ; èr wèi cǐ jīng 。

为有几种。初先明部者,部有二种:一谓大本;二谓此经。

èr míng lèi zhě , zì yǒu sān zhǒng : yī 、《 guān jīng 》;

二明类者,自有三种:一、《观经》;

èr 、《 gǔ yīn wáng jīng 》; sān 、《 hòu chū ā mí tuó jì jīng 》。

二、《鼓音王经》;三、《后出阿弥陀偈经》。

sān míng fēi bù lèi zhě , dài shuō jìng tǔ 。

三明非部类者,带说净土。

rú 《 huá yán 》《 fǎ huá 》, jí 《 qǐ xìn 》 děng ,

如《华严》《法华》,及《起信》等,

yòu fēi bù lèi , ér zhōng shuō zhuān chí míng hào , rú 《 wén shū bō rě 》。

又非部类,而中说专持名号,如《文殊般若》。

yǐ zhī cǐ jīng , wèi bù wéi lèi , xiáng lüè tóng bié 。

已知此经,为部为类,详略同别。

wèi wěi yì zì hé shí , fán yǒu jǐ yì , yǐ zhì zhù shì chǎn yáng ,

未委译自何时,凡有几译,以至注释阐扬,

dú sòng shòu chí , yǒu hé líng yàn ? chū 、 míng yì zhě yǒu èr :

读诵受持,有何灵验?初、明译者有二:

yī míng 《 fó shuō ā mí tuó jīng 》, jí jīn jīng ,

一名《佛说阿弥陀经》,即今经,

yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì 。

姚秦三藏法师鸠摩罗什译。

èr míng 《 chēng zàn jìng tǔ fó shè shòu jīng 》, táng sān zàng fǎ shī xuán zàng yì 。

二名《称赞净土佛摄受经》,唐三藏法师玄奘译。

èr jīng lián bǐ , xiǎo yì dà tóng 。 shí suǒ zōng shàng , jiē hóng qín běn 。

二经联比,小异大同。时所宗尚,皆弘秦本。

cì míng shì cǐ jīng zhě , lùn zé yǒu tiān qīn pú sà 《 wú liàng shòu jīng lùn 》,

次明释此经者,论则有天亲菩萨《无量寿经论》,

jiě zé yǒu 《 cí ēn tōng zàn 》、 hǎi dōng shū 、 gū shān shū ,

解则有《慈恩通赞》、海东疏、孤山疏,

nǎi zhì 《 dà yòu lüè jiě 》 děng 。 ruò fū yuǎn chéng fó zhǐ ,

乃至《大佑略解》等。若夫远承佛旨,

hóng chǎn mì zōng , wèi lùn wéi wén , wèi jí wéi lù ,

弘阐秘宗,为论为文,为集为录,

wèi chuán wéi jì , wèi fù wéi shī , jiāo zàn hù yáng ,

为传为偈,为赋为诗,交赞互扬,

qílì bù yì , mò bù dīng níng kěn gào , gǎn kǎi bēi gē ,

其丽不亿,莫不叮咛恳告,感慨悲歌,

pǔ quàn mí liú , tóng guī jué lù 。 yī céng guò mù , kě fú míng xīn 。

普劝迷流,同归觉路。一曾过目,可弗铭心。

cì míng sòng cǐ jīng zhě , rú shé gēn bù huài ,

次明诵此经者,如舌根不坏,

tiān lè xī yíng , fāng jiě yuān ér wǎng shēng ,

天乐西迎,方解冤而往生,

wèi zhōng juǎn ér zuò tuō 。 guī rú rù dìng ,

未终卷而坐脱。归如入定,

zhōng dǔ bái lián 。 yín tái ér yì jīn tái ,

终睹白莲。银台而易金台,

cū lè ér lái xì lè 。 yòu ruò shū xiě zé huà bèi cāng shēng ,

粗乐而来细乐。又若书写则化被苍生,

jiǎng yǎn zé xiáng fú bái hè 。 xiàn qián gǎn yìng ,

讲演则祥符白鹤。现前感应,

zé bǎo dì yáo guān 。 kè qǔ wǎng shēng ,

则宝地遥观。克取往生,

zé niè pán fēi bǐ 。 rú sī gǎn yìng , lǚ jiàn gǔ jīn 。

则涅槃非比。如斯感应,屡见古今。

ruò chí míng zhě , huò yī niàn ér fēi yī guāng ,

若持名者,或一念而飞一光,

huò yī shēng ér chū yī fó , huò xiǎng mí lín gǔ ,

或一声而出一佛,或响弥林谷,

huò yīn chè gōng wéi , huò liù shí xì niàn ,

或音彻宫闱,或六时系念,

ér yī zhèng yíng kōng ; huò shí zì biāo xīn ,

而依正盈空;或十字标心,

ér shèng xián rù huì 。 bó hū zhāo dài , xù yǒu míng liú 。

而圣贤入会。泊乎昭代,续有名流。

zhì yú gǎn hù zé sù yuān de dù , è guǐ bù qīn 。

至于感护则宿冤得度,恶鬼不侵。

líng yīng zé gǔ mù chóng míng , fú qiú tuō nán 。

灵应则瞽目重明,俘囚脱难。

yòu fù è rén zé shàn hé shí niàn , dì yù xiàn ér huà fó kōng yíng 。

又复恶人则善和十念,地狱现而化佛空迎。

chù shēng zé qú yù chēng míng , xíng hái yǎn ér lián huā dì fā ,

畜生则鸲鹆称名,形骸掩而莲花地发,

hé kuàng shēn wú zhòng tè , bào zài zuì líng , xìn yuàn xūn xiū , níng chéng xū qì ?

何况身无重慝,报在最灵,信愿薰修,宁成虚弃?

shì yǐ yī yīn shǐ chàng , qiān fó tóng gēng 。 sān xué gāo sēng ,

是以一音始唱,千佛同赓。三学高僧,

jiǔ liú míng dé , ruò yōu ruò xiǎn , ruò shèng ruò fán ,

九流名德,若幽若显,若圣若凡,

rú wàn shuǐ wú bù cháo dōng , sì qún xīng xī jiē gǒng běi 。

如万水无不朝东,似群星悉皆拱北。

fāng zhī jié jìng , hào yuē pǔ mén , qǐ xū yǔ zāi !

方之捷径,号曰普门,岂虚语哉!

jué zhì qiú shēng , wú róng nǐ yì zhě yǐ 。

决志求生,无容拟议者矣。

lí kuǐ bù , bǎo chí yǒng sì sè zhī huá ;

离跬步,宝池涌四色之华;

bù chū hù tíng , jīn dì rào qī zhòng zhī shù 。

不出户庭,金地绕七重之树。

chù chù mí tuó shuō fǎ , shí shí lián ruǐ huà shēng 。

处处弥陀说法,时时莲蕊化生。

zhēn qín yǔ shù niǎo xié yīn , qióng yuàn gòng máo táng bìng cǎi 。

珍禽与庶鸟偕音,琼院共茆堂并彩。

gài yóu niàn kōng zhēn niàn , shēng rù wú shēng 。

盖由念空真念,生入无生。

niàn fó jí shì niàn xīn , shēng bǐ bù lí shēng cǐ 。

念佛即是念心,生彼不离生此。

xīn fó zhòng shēng yī tǐ , zhōng liú liǎng àn bù jū 。

心佛众生一体,中流两岸不居。

gù wèi zì xìng mí tuó , wéi xīn jìng tǔ 。

故谓自性弥陀,唯心净土。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:大悲咒在线网